DVDW Advocaten

Algehele gemeenschap van goederen afgeschaft!

donderdag 6 april 2017: Nieuws,Personen- en Familierecht

Op 29 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Beperking wettelijke gemeenschap van goederen' aangenomen. Met inwerkingtreding van deze wet zullen de gevolgen van een huwelijk aanzienlijk anders zijn dan voorheen. Hieronder treft u kort de belangrijkste veranderingen.

 

Huidige wetgeving: algehele gemeenschap van goederen

Indien mensen voorafgaand aan het huwelijk geen afspraken hebben gemaakt door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij een notaris, zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat (in principe) alle bezittingen en schulden op het moment dat het "ja-woord" werd uitgesproken en alle toekomstige bezittingen en schulden in deze gemeenschap vallen. Hieronder vallen ook de schenkingen en verkrijgingen uit een erfenis, tenzij sprake is van een zogenoemde uitsluitingsclausule. Door het opnemen van een uitsluitingsclausule kan een schenker in de schenkingsovereenkomst of een erflater in zijn / haar testament anders bepalen, bijvoorbeeld dat deze schenking of een erfdeel niet in een gemeenschap van goederen valt.

 

Nieuwe wetgeving: beperkte gemeenschap van goederen

De nieuwe wetgeving gaat niet meer uit van het principe van een algehele maar van een beperkte gemeenschap van goederen.
Alleen de tijdens het huwelijk verkregen bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap alsmede de bezittingen en schulden voorafgaand aan het huwelijk gezamenlijk verkregen of aangegaan voor beiden.
Andere bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven privé. Ook alles wat voor en na het sluiten van het huwelijk uit een erfenis of via een schenking wordt verkregen, valt niet in de gemeenschap van goederen en is privé. Een erflater of schenker behoeft dus geen uitsluitingsclausule meer op te nemen.

Ondernemers opgelet!

In het wetsvoorstel is een bijzondere bepaling opgenomen voor de echtgenoot die een onderneming exploiteert voor het huwelijk en welke onderneming dus niet valt in de beperkte gemeenschap van goederen. Deze echtgenoot dient een redelijke vergoeding aan de gemeenschap te voldoen voor zijn kennis, vaardigheden en arbeid die ten behoeve van de onderneming zijn aangewend. Het begrip "redelijke vergoeding" is echter niet gedefinieerd, zodat onduidelijk is wat daaronder moet worden verstaan. Nu de rechtspraak hierover duidelijkheid moet gaan bieden, is dit een mogelijk risico. Wij adviseren ondernemers dan ook voorafgaand aan een huwelijk zich te laten adviseren over de mogelijke afspraken die op dit punt kunnen worden gemaakt en invulling te geven aan het begrip "redelijke vergoeding".

Administratie

Op basis van het nieuwe wetsvoorstel is een gedegen administratie noodzakelijk. Dit geldt eens te meer op het moment dat een of beide echtelieden al beschikt over enig vermogen. Indien men niet kan bewijzen dat een goed privé eigendom is en hierover bestaat geschil, gaat de wet ervan uit dat het goed in de gemeenschap valt.

Ongelijk aandeel

Verder is van belang dat indien partijen voor het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd zijn in een gemeenschappelijk goed, zij door het huwelijk voor een gelijk aandeel gerechtigd zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat een voorhuwelijkse woning die voor 30% aan de ene echtgenoot toebehoort en voor 70% aan de andere echtgenoot, door het huwelijk aan ieder  de helft toebehoort. Indien echtelieden hiervan willen afwijken, dienen huwelijkse voorwaarden te worden opgesteld.

Terugwerkende kracht

De wet zal niet met terugwerkende kracht gelden en alleen betrekking hebben op huwelijken die zijn gesloten nadat de wet in werking is getreden en de echtelieden geen huwelijkse voorwaarden ten overstaan van de notaris zijn overeengekomen.

Ingangsdatum

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zal de datum op onze website worden vermeld.

 

Informatie

Wij adviseren toekomstige echtlieden zich voor een huwelijk goed te laten adviseren over de juridische gevolgen van het gewenste huwelijk. Op deze wijze is duidelijk welke onderwerpen gedurende het huwelijk moeten worden geregeld en waarover afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast is het uitgangspunt dat het huwelijk een succes is, maar mocht het onverhoopt niet zo zijn, kunnen zaken beter zoveel mogelijk van te voren worden geregeld.

Indien u meer informatie wenst over de inhoud en de gevolgen van het wetsvoorstel kunt u contact opnemen met de sectie Personen- en Familierecht van ons kantoor.

Het wetsvoorstel en alle kamerstukken kunt u hier vinden.

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht zijn niet (meer) mogelijk.

Evenementen

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina