DVDW Advocaten

Vastgoed en Overheid

Iedereen (zowel privé als zakelijk) heeft in het dagelijks leven te maken met de overheid. Het kan daarbij gaan om gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, maar ook om zogeheten zelfstandige bestuursorganen.

Deze overheidsinstellingen voeren in hoofdzaak publieke wet- en regelgeving uit door middel van het nemen van besluiten. Indien belanghebbend, kan tegen deze besluiten bestuursrechtelijk worden opgekomen. DVDW Advocaten kan u ter zake van advies voorzien, maar ook indien nodig bijstaan in (gerechtelijke) procedures tegen bestuursorganen van de betrokken overheid. U kunt daarbij denken aan het voeren van procedures op alle terreinen van het bestuursrecht, waaronder het omgevingsrecht.

Daarnaast opereren overheden ook in het rechtsverkeer door middel van het privaatrecht. Denk daarbij aan overeenkomsten, zakelijke rechten, grondverwerving en overheidsaansprakelijkheid.

Ook indien u werkzaam bent bij de overheid staat DVDW Advocaten voor u klaar indien u bijstand en/of advies wenst op bestuursrechtelijk c.q. civielrechtelijk terrein.

 

Maak gebruik van onze expertise

DVDW Advocaten beschikt over ervaring en expertise van de aan de overheid gerelateerde rechtspraktijk, zowel voor geschillen aan de zijde van de burger als aan de zijde van de overheid. DVDW Advocaten kan u in deze specifieke branche dan ook goed van dienst zijn. Indicatief kunt u denken aan advies en/of bijstand met betrekking tot:

  • algemeen bestuursrecht: bijvoorbeeld handhaving (bestuursdwang/dwangsom) en openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken)
  • ruimtelijke ordening: bijvoorbeeld bouwen (Wabo, Crisis- en Herstelwet, en omgevingsvergunning) en bestemmingsplannen (Wro), milieu en water
  • aansprakelijkheid en schade: bijvoorbeeld onrechtmatige overheidsdaad, nadeelcompensatie en planschade
  • grondverwerving en grondexploitatie: bijvoorbeeld gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) en onteigening, grondexploitatie en kostenverhaal (Grexwet) en samenwerkingsovereenkomst (PPS)
  • vastgoed: koop en huur onroerend goed, zakelijke rechten (bv. erfpacht), project c.q. gebiedsontwikkeling en aanneming
  • overig: bv. overeenkomsten, aanbesteding en subsidies

Contactpersoon Vastgoed en Overheid

Rene.jpg

René Sekeris

Onze expertise

Vastgoed en Overheid

Print deze pagina