DVDW Advocaten

Duurzaam en innovatief

Vastgoed is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Of het nu gaat om woningen, kantoren of winkels. De vastgoedmarkt is enorm in beweging en staat voor complexe uitdagingen. Een toenemende leegstand als het gaat om kantoren en winkels. Beleggers en financiers die een risicomijdende strategie hanteren. Maar ook overheidsmaatregelen zorgen voor verandering. Zoals het per 1 januari 2012 gewijzigde vastgoedregime waardoor het zogenaamde zorgvastgoed anders gewaardeerd zal moeten gaan worden. Wijzigingen die kunnen leiden tot vermogensverlies met alle gevolgen van dien.

Binnen de sector wordt onderkend dat structureel ingrijpen noodzakelijk is. Het aanbod moet passen bij de daadwerkelijke vraag in de markt. Innovatie en duurzaamheid staan hierbij voorop. Zoals het vinden van andere bestemmingen voor verouderd en leegstaand vastgoed. Kan worden voldaan aan de vraag naar meer duurzaamheid en wat zijn de mogelijkheden in het licht van Het Nieuwe Werken? Bouwvolumes dalen waardoor meer aandacht ontstaat voor kwaliteit. Dat vereist meer samenwerking tussen partijen en beter management over projecten.

 

Onze toegevoegde waarde

Deze ontwikkelingen staan scherp op het netvlies van onze sectie Vastgoed. Het stelt ons in staat om met u mee te denken over uw problemen, de voorkoming daarvan en de daarin te bepalen strategie waarbij een plan van aanpak in ontwikkelingsprojecten en renovaties kan worden opgesteld. Met als doel ervoor te zorgen dat de waarde van uw vastgoedportefeuille stijgt en huurpenningen en bouwtermijnen daadwerkelijk geïnd worden. Of dat voldoende zekerheid daarvoor wordt ingebouwd.

 

Maatwerk

Waar u het nodig heeft zorgen wij voor maatwerk als het gaat om contracten voor de koop en verkoop, huur en verhuur, bouw en projectontwikkeling. Wij weten ook hoe om te gaan met onderhandelingen over voor de bedrijfsvoering noodzakelijke beperking van huisvestingslasten of problemen met opdrachtgevers of aannemers.

 

Overheid

De overheid is als regulerende, vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instantie een niet weg te denken partij binnen de wereld van het onroerend goed. Daarnaast heeft de overheid ook vaak zelf grondposities. Dit maakt dat overheid en bedrijfsleven vaak naast elkaar staan, maar ook regelmatig tegenover elkaar. Met name het omgevingsrecht heeft de laatste jaren een stortvloed aan nieuwe regelgeving te verwerken gekregen. Bij elk project dat wordt ontwikkeld komt het omgevingsrecht met haar diverse facetten om de hoek kijken. En juist door al die ontwikkelingen is het lastig om door de bomen het bos te blijven zien. DVDW Advocaten heeft de kennis en expertise om u door dit woud van regelgeving te loodsen, zodat uw project optimaal wordt gerealiseerd.

 

Maak gebruik van onze expertise

 

Koop

 • Opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten vastgoed
 • Projectontwikkeling/exploitatie van vastgoed
 • Positie of aansprakelijkheid van de makelaar c.q. andere tussenpersoon
 • Aantasting/inbreuken op rechten van eigendom en gebruiksrechten
 • Procederen over geschillen die voortvloeien uit koopovereenkomsten en/of onderhandelingen omtrent koop van vastgoed
 • Zichtbare en onzichtbare gebreken
 • Garanties en zekerheden

 

Huur

 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten van huur bedrijfsruimten
 • Huurbeëindigingsprocedures
 • Renovatie (strategie en plan van aanpak om tot beeindiging van huurovereenkomsten te komen)
 • Huurprijsgeschillen en huurprijsaanpassing
 • Huur woonruimten
 • Incasso en beslaglegging
 • Ontruimingsprocedures

 

Zakelijke Rechten

 • Adviseren en procederen over burenrechten
 • Appartementsrechten (VvE-geschillen)
 • Adviseren en procederen over erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Kwalitatieve verplichtingen

 

Bouwrecht / Aanneming van werk

 • Opstellen van en adviseren over overeenkomsten van aanneming van werk
 • Opstellen van en adviseren over overeenkomsten van ontwikkeling
 • Aansprakelijkheid van betrokkenen bij bouw, zoals de aannemer, architect, onderaannemer etcetera
 • Bouwarbitrages
 • Aansprakelijkheid vanwege vervuiling

 

Ruimtelijke ordening en milieu

 • Adviseren en procederen ten aanzien van omgevingsvergunningen
 • Adviseren en procederen ten aanzien van bestemmingsplannen
 • Bijstand en advies ten aanzien van geschillen op het terrein van ruimtelijke ordening/bouwen, waterrecht en milieurecht
 • Bijstand en advies ten aanzien van de Crisis- en Herstelwet
 • Handhaving en toezicht door de overheid

 

Overheidsaansprakelijkheid en schade

 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Nadeelcompensatie
 • Planschade

 

Grondverwerving en exploitatie

 • Gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening
 • Grondexploitatie en kostenverhaal
 • Contracteren met de overheid

 

Overig overheid

 • Openbaarheid van bestuur
 • Subsidies
 • Publiek domein

 

Contactpersonen Vastgoedrecht

Rene.jpg

René Sekeris

........................................................................

 

Nieuwsbrieven en Evenementen

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws, de juridische ontwikkelingen en actualiteiten en onze diverse evenementen.

 

Meer informatie en aanmelden

Publicaties

Aannemer draait - "onterecht" - op voor onverwachte prijsstijgingen: Zo kan dat anders, Cobouw, 24-10-2018

Onze Expertise

Vastgoedrecht

Print deze pagina