DVDW Advocaten

Algemene voorwaarden DVDW Advocaten

1. Toepasselijkheid

1.1. DVDW Advocaten is een maatschap waarvan de vennoten besloten vennootschappen en natuurlijke personen (kunnen) zijn (hierna: "DVDW Advocaten").

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan DVDW Advocaten, haar rechtsopvolger(s), haar vennoten en/of de bestuurders van hen, alsmede werknemers, worden gegeven, op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. DVDW Advocaten is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen eveneens alsdan van toepassing zijn, zoals hiervoor bedoeld.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn (waaronder begrepen de vennoten van DVDW Advocaten), bij de dienstverlening door DVDW Advocaten en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen DVDW Advocaten (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door DVDW Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. De opdrachtgever vrijwaart DVDW Advocaten tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door DVDW Advocaten omvatten het honorarium, (indien van toepassing) Omzetbelasting en de verschotten.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende uurtarief.

3.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door DVDW Advocaten periodiek vast te stellen uurtarief, welk tarief vermeerderd kan worden met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is DVDW Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

3.5. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 15% ineens of binnen twee maanden na aanvang van de opdracht dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

3.6. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die DVDW Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, betalingskosten).

4. Betaling

4.1. De in artikel 3.1. genoemde kosten van uitvoering van de opdracht zullen in beginsel één maal per maand (achteraf) aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

4.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van DVDW Advocaten op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.

4.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

4.4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van € 250,00.

4.5. Indien een (voorschot-)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever door DVDW Advocaten als te hoog wordt ingeschat of onvoldoende zeker wordt geacht dat de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens DVDW Advocaten zal kunnen nakomen, kan DVDW Advocaten, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, haar werkzaamheden opschorten. DVDW Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4.6. De opdrachtgever verleent DVDW Advocaten, alsmede de stichting Stichting Derdengelden DVDW Advocaten, waartoe DVDW Advocaten ter zake in deze gevolmachtigd is, uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan DVDW Advocaten verschuldigd is.

5. Voorschot

5.1. DVDW Advocaten kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. DVDW Advocaten is eveneens gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van DVDW Advocaten niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever declaraties van DVDW Advocaten niet tijdig zal voldoen. DVDW Advocaten is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. DVDW Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering met een dekking, die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven.

6.2. Iedere aansprakelijkheid van DVDW Advocaten is beperkt tot een bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst van DVDW Advocaten in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DVDW Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van DVDW Advocaten beperkt tot maximaal een bedrag ad twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 100.000,00.

6.3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door DVDW Advocaten een (rechts-) persoon of derde die geen deel uitmaakt van DVDW Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is DVDW Advocaten niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enige handelen en/of nalaten van deze (rechts-)persoon of derde.

6.4. (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk een aansprakelijkheid beperken. Alle aan DVDW Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor DVDW Advocaten aansprakelijk
is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DVDW Advocaten komt.

6.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6.7. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

6.8. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van voornoemde overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. DVDW Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever, jegens derden.

7. Archivering

7.1. Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het DVDW Advocaten vrijstaat het dossier te vernietigen.

8. Klachten

8.1. DVDW Advocaten beschikt over een interne klachtenregeling, welke regeling op onze dienstverlening van toepassing is. De regeling is gepubliceerd op onze website, www.dvdw.nl.

8.2. In geval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever ter zake van door DVDW Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk aan DVDW Advocaten, ter attentie van het bestuur,
te worden gericht.

9. Toepasselijk recht/ bevoegde Rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen DVDW Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alleen de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd om van enig geschil tussen DVDW Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen. Niettemin heeft DVDW Advocaten het recht om geschillen aan een bevoegde Rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

9.3. De Algemene Voorwaarden zijn in verschillende talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van (inzicht over de) inhoud en strekking bindend.

Download onze

Algemene Voorwaarden

downloaden

Lees hier

onze Algemene Voorwaarden

Print deze pagina