DVDW Advocaten

Tijdig en adequaat ingrijpen

Sinds 2007 heeft Europa te lijden onder de gevolgen van de ernstigste economische crisis die het in de afgelopen 50 jaar heeft gekend. Toch lijkt er sprake te zijn van enig herstel. De economieën van alle lidstaten van de Europese Unie lijken naar verwachting te groeien. De regering geeft weliswaar aan dat het met de Nederlandse economie beter gaat dan verwacht, maar ook dat dat nog niet goed genoeg is. De werkloosheid is te groot en er is weinig ruimte voor economische groei. Het herstel blijft broos. Onze economie is wat dat betreft kwetsbaar nu het in sterke mate afhankelijk is van onzekere internationale ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht worden aan de impact van de stagnerende Chinese economie en onzekerheid over de renteontwikkeling. Bovendien is het herstel (deels) veroorzaakt door factoren die mogelijk tijdelijk van aard zijn, zoals de lage rente en de lage olieprijs.

Betrokken en met financieel-economische kennis

Juist in tijden van (voorzienbare) financiële crisis is het zaak om tijdig en adequaat in te grijpen. Dat is niet eenvoudig. Er ontstaat dan namelijk in de regel een ander speelveld en een andere dynamiek van besturen dan in goede economische tijden. Van bestuurders wordt verwacht dat zij (tijdig) op een zorgvuldige en gecalculeerde wijze laveren binnen het spanningsveld dat ontstaat door de veelal tegengestelde belangen van de diverse stakeholders. Dit in de wetenschap dat in een dergelijke situatie zekerheid over wat er in de toekomst kan gebeuren niet bestaat. Van bestuurders wordt verwacht dat zij in financieel zware tijden in staat zijn zich voortdurend aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en risico's, mits verantwoord, durven te nemen. En dat in een landschap waarin bestuurders eerder worden aangesproken. En dan zijn ondernemende adviseurs, die de andere spelregels goed kennen, van groot belang. Niet op afstand, maar betrokken en met financieel-juridische kennis. Adviseurs die weten wat er in de verschillende branches gebeurt en welke uitdagingen men in deze economische tijden moet aangaan. DVDW Advocaten is zo'n adviseur. Daarbij kunnen wij het bezien het vanuit meerdere invalshoeken, omdat we optreden voor bankinstellingen, directies, aandeelhouders, commissarissen, crediteuren, zekerheidsgerechtigden, maar ook als curator of bewindvoerder.

 

Maak gebruik van onze expertise

 

Herstructureringen

 • Reddingsoperaties van bedrijven in moeilijkheden ter voorkoming van faillissement
 • Adviseren en bijstaan van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden
 • Adviseren van andere stakeholders, zoals zekerheidsgerechtigden, werknemers en schuldeisers bij in financiële problemen verkerende ondernemingen
 • Reorganisaties
 • Begeleiden van transacties gericht op het voorkomen van insolventierisico's
 • Begeleiden bij het aanbieden van een (buitengerechtelijk) akkoord
 • Adviseren over en opstellen van overeenkomsten met betrekking tot zekerheden, waaronder pand- en hypotheekrechten, garanties, borgtochten, retentierecht en eigendomsvoorbehouden, alsmede de uitwinning daarvan

 

Concernaansprakelijkheid

 • Borgtocht, 403-verklaring, regres- en subrogatieproblematiek
 • Advisering en procedures rondom kredietverstrekking en opzegging ervan

 

Insolventie

 • Benoemingen als curator/bewindvoerder
 • Voorbereiden van surséances en faillissementen
 • Benadeling van schuldeisers (actio pauliana)
 • Adviseren en procederen over fiscale voorrechten (bodembeslag)
 • Liquidatie en vereffening van rechtspersonen
 • Doorstart van ondernemingen/acquisities voor en na faillissement/surséance
 • Positie in en buiten faillissement
 • Positie tijdens surséance van betaling
 • Schuldverrekening
 • Selectieve betaling van crediteuren
 • Adviseren en procederen over verrekening in faillissement en surséance van betaling
 • Indiening vorderingen in faillissement of surséance van betaling, bijstaan van crediteuren indien vorderingen betwist worden (renvooiprocedures)
 • Bijstaan van ondernemingsraad en personeelsorganisaties in geval van faillissement of surséance van betaling
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in faillissementNieuwsbrieven en Evenementen

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws, de juridische ontwikkelingen en actualiteiten en de diverse evenementen van DVDW Advocaten.

 

Meer informatie en aanmelden

Onze expertise

Insolventie en Herstructurering

Print deze pagina