DVDW Advocaten

Op deze pagina zal de curator informatie plaatsen met betrekking tot het faillissement van Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V.

 

22 maart 2017

Behandeling dossiers overgenomen door Syncasso Nederland B.V.

De curator van BSR, H. Bentfort (DVDW Advocaten), heeft na zijn benoeming door de rechtbank gezocht naar een oplossing voor de circa 41.000 incasso- en executiedossiers die op faillissementsdatum bij BSR in behandeling waren. Daarvoor is hij onder andere in overleg getreden met de landelijke incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Syncasso Nederland B.V. ("Syncasso") (www.syncasso.nl).

Met Syncasso en de waarnemer is vervolgens overeenstemming bereikt over de overname van de behandeling van alle lopende dossiers met ingang van 21 januari 2017. Syncasso zal de behandeling van dossiers overnemen als de opdrachtgever daarmee instemt. Dat betekent dat Syncasso vanaf nu de contactpersoon is voor alle vragen over lopende dossiers.

Meer informatie over de overname van de dossierbehandeling door Syncasso vindt u op de website www.bsrincasso.nl. Deze website bevat informatie en antwoorden op veelgestelde vragen voor opdrachtgevers, partijen met een schuld en andere deurwaardersorganisaties.

 

Afwikkeling en afdrachten door waarnemend deurwaarder

Per 4 november 2016 is de heer W.R. Jongejan door de Minister van Veiligheid en Justitie benoemd als waarnemend gerechtsdeurwaarder. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het saldo per dat moment en voor de gelden die na die datum zijn ontvangen op de derdengeldenrekening (ook wel kwaliteitsrekening) van BSR. Syncasso heeft het beheer over de derdengelden die vanaf  21 januari 2017 zijn ontvangen.

De heer Jongejan zal in de komende periode overgaan tot afwikkeling en afdracht van de tijdens zijn waarneming ontvangen gelden, één en ander zoveel mogelijk conform de tussen BSR en haar opdrachtgevers bestaande afspraken. Het streven van de waarnemer is om alle opdrachtgevers hierover vóór 1 juni 2017 te berichten.

 

Mogelijkheid indienen vorderingen in faillissement BSR

Als u een vordering hebt op BSR, dan kunt u deze in principe indienen in het faillissement. U kunt dat doen door per post of per e-mail op te geven wat uw (totaal)vordering is op BSR. U dient daarbij de bewijsstukken van uw vordering mee te sturen. De indiening van uw vordering kunt u richten aan lammeree@dvdw.nl of per post aan DVDW Advocaten, T.a.v. de heer S.M. Lammeree, Postbus 85850, 2508 CN te Den Haag.

In principe kunnen alle soorten vorderingen op BSR in het faillissement worden ingediend. Hierna wordt informatie gegeven over enkele specifieke vorderingen, zoals wegens niet afgedragen derdengelden of teveel betaalde voorschotten.

In enkele gevallen maakt het verschil of is betaald op de gewone, dat wil zeggen kantoorrekening, van BSR of op de derdengeldenrekening. Het nummer van de kantoorrekening is NL80 INGB 0667 3132 81. De nummers van de derdengeldenrekeningen zijn NL76 INGB 0673 3273 53 en NL58 INGB 0003 4191 96.

 

Schuldenaren van BSR

Vorderingen omdat u teveel aan BSR hebt betaald of afgedragen

Als u van mening bent dat u meer aan de derdengeldenrekening van BSR hebt betaald of afgedragen dan wat u verschuldigd was, hebt u mogelijk een vordering op die derdengeldenrekening. Hoe die vordering moet worden behandeld, hangt af van wannéér u hebt betaald en op welke grondslag.

Hebt u ná 4 november 2016, maar voor 21 januari 2017 betaald of afgedragen en bent u van mening dat u meer hebt betaald dan wat u verschuldigd was, dan kunt u hierover contact opnemen met de waarnemend gerechtsdeurwaarder (wrjongejan.wnd.deurw@gmail.com). De heer Jongejan is verantwoordelijk voor de gelden die in deze periode op de derdengeldenrekening van BSR zijn ontvangen.
Bent u van mening dat u teveel hebt betaald en hebt u ná 20 januari 2017 betaald, dan kunt u hierover contact opnemen met Syncasso. Syncasso is namelijk verantwoordelijk voor alle gelden die vanaf deze datum op de derdengeldenrekening zijn ontvangen.

Voor betalingen die vóór 4 november 2016 zijn gedaan geldt iets anders. Het is duidelijk geworden dat het saldo op de derdengeldenrekening van BSR per 4 november 2016 niet toereikend is om aan alle partijen volledig te betalen waar zij recht op hebben. Het zal pas in een later stadium bekend zijn of er uit dit saldo uiteindelijk bedragen kunnen worden terugbetaald. Het bedrag waarvan u meent dat u dat teveel hebt betaald kunt u als vordering in het faillissement indienen. Hiervoor is beschreven hoe u dat kan doen.
In sommige gevallen kunt u het teveel betaalde bedrag terugvorderen van de Staat der Nederlanden. Dat is echter alleen het geval wanneer het gaat om zogenaamde executieopbrengst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als er beslag is gelegd op uw loon of uitkering. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, kunt u een brief sturen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderaan dit bericht is uitgelegd welke informatie u dan moet meesturen.

 

Opdrachtgevers van BSR

Vorderingen wegens vóór 4 november 2016 geïnde derdengelden

Duidelijk is geworden dat het saldo van de derdengeldenrekening van BSR per 4 november 2016 niet toereikend is om alle vóór die datum geïncasseerde derdengelden door te betalen aan de rechthebbenden. Of het saldo van de derdengeldenrekening na aftrek van de kosten van de waarneming te zijner tijd toereikend zal zijn om daarvan uitkeringen aan rechthebbenden te doen is in dit stadium nog niet bekend. De crediteuren die dit aangaat ontvangen daarover te zijner tijd nog nader bericht. Voor het tekortkomende heeft de opdrachtgever een vordering in het faillissement. Indien en voor zover het bij het tekortkomende gaat om als executie-opbrengst geïncasseerde bedragen (bijv. ingevolge een executoriaal beslag) heeft de opdrachtgever volgens de Wet (artikel 480 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) tevens een vordering op de Staat der Nederlanden.

Vorderingen wegens na 4 november 2016 geïnde derdengelden

Zoals hiervoor is toegelicht, worden de na 4 november 2016 ontvangen derdengelden wel integraal doorbetaald onder inhouding van de met de opdrachtgever overeengekomen kosten. Dit gebeurt door en onder verantwoordelijkheid van de waarnemend gerechtsdeurwaarder.

Vorderingen wegens betaalde voorschotten

Vorderingen wegens betaalde voorschotten aan de kantoorrekening van BSR kunnen eveneens ter verificatie worden ingediend in het faillissement. Mocht u voorschotten hebben betaald aan de derdengeldenrekening van BSR, dan geldt hiervoor in beginsel hetzelfde uitgangspunt als hiervoor is toegelicht met betrekking tot geïnde derdengelden.

 

Mogelijkheid indienen vordering Staat

Zoals hiervoor is toegelicht, is de Staat in sommige gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt geleden omdat er op 4 november 2016 onvoldoende saldo op de derdengeldenrekening van BSR stond. Het moet dan in principe gaan om executie-opbrengsten. Als u meent dat u op grond hiervan de Staat aansprakelijk kan stellen, dan kunt u dat doen door een vordering per post in te dienen bij Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, Afdeling JBOZ, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag. Bij uw brief dient u alle stukken te voegen waaruit uw vordering en de omvang daarvan blijkt.

.................................................................................................................

18 januari 2017

Berichtgeving BSR in media - Informatie voor debiteuren

Op 18 januari 2017 zijn er in verschillende media nieuwsberichten verschenen over Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V. (BSR). Henri Bentfort van Valkenburg (DVDW Advocaten) is curator in het faillissement van BSR. De curator en BSR hebben veel vragen ontvangen van schuldenaren die in het verleden betalingen hebben gedaan aan BSR of dat nog steeds doen. De curator zal proberen hierna deze vragen zoveel als mogelijk te beantwoorden.

 

Betalingen aan BSR

BSR is failliet. Wat betekent dat voor betalingen die u aan BSR heeft gedaan?

De rekening van BSR waar de betalingen op moeten worden gedaan is een derdengeldenrekening, ook wel kwaliteitsrekening genoemd. De derdengeldenrekening van BSR valt buiten het faillissement. Alle betalingen die u aan deze rekening hebt gedaan worden in mindering gebracht op uw schuld. Er kan dus niet nogmaals betaling van hetzelfde bedrag van u worden gevraagd. Het faillissement heeft dus geen invloed op de betalingen die u aan BSR doet of heeft gedaan.

BSR heeft een tekort op de derdengeldenrekening. Wat betekent dat voor betalingen die u aan BSR hebt gedaan?

Het is gebleken dat op de derdengeldenrekening van BSR niet genoeg geld staat om alle opdrachtgevers van BSR te betalen. Er is dus sprake van een tekort. Het is nog niet bekend hoe hoog het tekort is. Het tekort heeft echter geen invloed op de betalingen die u aan de derdengeldenrekening hebt gedaan en in de toekomst nog zal doen. Alle betalingen die u aan deze rekening hebt gedaan worden in mindering gebracht op uw schuld. Er kan dus niet nogmaals betaling van hetzelfde bedrag van u worden gevraagd door BSR of uw schuldeiser.

U heeft nog een openstaande schuld: moet u wel blijven betalen aan BSR?

Ondanks het faillissement van BSR moeten de betalingen aan de derdengeldenrekening worden voortgezet. Zoals hiervoor is uitgelegd, vallen de betalingen op de derdengeldenrekening buiten het faillissement. Sinds 4 november 2016 is er een waarnemend gerechtsdeurwaarder aangesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dat is de heer W.R. Jongejan. Hij is verantwoordelijk voor alle gelden die vanaf 4 november 2016 op de derdengeldenrekening zijn betaald. Betalingen die u nog aan de derdengeldenrekening doet, zullen door de waarnemend gerechtsdeurwaarder worden doorbetaald aan uw schuldeiser conform de afspraken die BSR met de schuldeiser heeft gemaakt.

 

Geen brief van de curator

Waarom heb ik geen bericht ontvangen van de curator?

De curator is sinds 27 december 2016 aangesteld in het faillissement. De curator heeft schuldenaren nog geen brief gestuurd omdat het faillissement geen invloed heeft op de betalingen die u aan BSR doet en ook niet op uw verplichting om die betalingen te blijven doen. Omdat er bij BSR circa 41.000 dossiers in behandeling zijn, is dat ook praktisch nog niet mogelijk geweest. Mocht er in de toekomst verandering komen in deze situatie, omdat u bijvoorbeeld aan een andere rekening moet gaan betalen, dan wordt u hier uiteraard wel over geïnformeerd. Tot die tijd kunt u blijven betalen aan de derdengeldenrekening van BSR.

 

Contactpersoon BSR

Wie is nu uw contactpersoon bij BSR?

BSR is op dit moment slechts beperkt telefonisch bereikbaar. Als u vragen heeft over uw schuld, dan kunt u deze tijdelijk het beste per e-mail stellen via: info@bsrincasso.nl.

 

.................................................................................................................

4 januari 2017

Op 27 december jl. heeft de Rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V. (BSR). Mr. Henri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten is als curator aangesteld.

 

Informatie voor opdrachtgevers

Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de incasso- en executiedossiers over te dragen aan een andere partij die de behandeling daarvan van BSR over kan nemen, uiteraard voor zover opdrachtgevers daarmee instemmen. De curator hoopt hier op korte termijn uitsluitsel over te hebben en zal dan alle opdrachtgevers berichten. De opdrachtgevers hoeven zich vooralsnog niet zelf te melden bij de curator.

 

Betalingen aan de derdengeldenrekening

De kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening van BSR valt buiten het faillissement. Ondanks het faillissement kan er dus bevrijdend worden betaald aan de derdengeldenrekening. Vooralsnog zullen de betalingen aan de derdengeldenrekening dan ook moeten worden voortgezet. Dat geldt ook voor afdrachten in het kader van derdenbeslagen. Per 4 november 2016 is de heer W.R. Jongejan als waarnemend gerechtsdeurwaarder benoemd door de Minister van Justitie. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk over de na die datum ontvangen derdengelden en doorbetaling daarvan.

Meer informatie over een eventuele overdracht van dossiers en andere ontwikkelingen in het faillissement zullen op deze website worden geplaatst.

................................................................................................................. 

Meer over de sectie Insolventie en Herstructurering

Meer informatie over de specialisatie Insolventie en Herstructurering binnen DVDW Advocaten lees je onder onze expertise.

Vragen

Voor vragen met betrekking tot het faillissement kunt u contact opnemen met de faillissementsadministratie van ons kantoor in Den Haag.

Indienen vorderingen

Het indienen van vorderingen kan via lammeree@dvdw.nl.

Informatie

Faillissement Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V.

Print deze pagina